Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst
 4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten.
 5. Koop op afstand.
 6. Prijzen en tarieven
 7. Facturering en betaling
 8. Levering en leveringstermijnen
 9. Klachten, retourzendingen
 10. Persoonsgegevens
 11. Beëindiging van de overeenkomst

1.Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
webshop: De eenmanszaak Joriendevries.nl, gevestigd aan Valtherlaan 204, 7815 BH in Emmen. KvK nummer: 82847517
klant: Degene die een product digitaal besteld via de website.
schriftelijk: per brief, per e-mail.
digitale bestelling; via de webshop, dan wel via email.

2.Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle producten van de webshop en op elke overeenkomst.
2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden- van de klant maken geen deel uit van de overeenkomst en binden derhalve de webshop niet, tenzij de webshop die voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
2.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van afnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij uitgever afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren
2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.


3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van de webshop zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van de webshop een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft de webshop het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de klant te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van de webshop dertig dagen geldig.
3.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een digitale bestelling of opdracht bij de webshop en de aanvaarding daarvan door de webshop. De klant aanvaardt door zijn digitale bestelling dan wel opdracht bij de webshop deze algemene voorwaarden.
3.3. De in artikel 3.2 genoemde aanvaarding door de webshop kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.
3.4 Op de webshop rust geen enkele verplichting om afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door de klant te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van de klant zoals deze door de webshop is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van de klant.

4.Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten.
4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de webshop. Voor zover een dergelijk recht slechts gekregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de webshop daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
4.2 2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de klant worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
4.3 De webshop heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij , of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de webshop het resultaat zonder vermelding van de naam van de webshop openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door webshop- per tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, tekst opzetten en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de webshop, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de klant noch de webshop jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen. 


5. Koop op afstand
5.1 Indien en voor zover de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, geldt tevens het bepaalde in dit artikel. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.2 De klant heeft, met uitzondering van maatwerk, het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door webshop geleverde zaken, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient de klant te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de webshop, die de webshop binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.
5.3 De klant dient geleverde zaken in het in artikel 5.2 beschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de goederen zelf te voldoen.
5.4 Het bepaalde in artikel 5.2 geldt niet indien en voor zover de overeenkomst betrekking heeft op:
a.  de levering van diensten;
b.  zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
c.  zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

6. Prijzen en tarieven
6.1 Levering van producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door de webshop gehanteerde prijzen en tarieven.
6.2. De webshop behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden  behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door de webshop worden ingevoerd.

7. Facturering en betaling
7.1 De webshop factureert een product bij of na de verzending of online-terbeschikkingstelling van het product.
7.2 Betaling door de klant dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door de webshop aangewezen bankrekening of eenvoudig vooraf via Ideal betaling/bankoverschrijving etc.  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.3 De webshop heeft het recht op elk moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van de klant te verlangen.
7.4 De betalingstermijn als bedoeld in artikel 7.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de webshop gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.
7.5 Indien afnemer niet of niet tijdig betaalt, is de klant aan de webshop naast de in artikel 7.4 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd onverminderd het recht van de webshop om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan de klant in rekening te brengen, indien deze het berekende bedrag te boven mochten gaan.
7.6 In geval van niet of niet-tijdige betaling door de klant dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de klant rustende verplichting is de webshop gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van de webshop om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de klant te vorderen.

8. Levering en leveringstermijnen
8.1 De webshop zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst een aanvang maken met de levering van de producten of diensten, indien het product althans voorradig is en aanvang van de diensten mogelijk is.
8.2 Alle door de webshop gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.
8.3  De webshop  is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant op te schorten, zolang de klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met de webshop bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.
8.4  Indien het elektronisch product wordt geleverd door verzending is de klant zelf verantwoordelijk voor het laten drukken van het bestand. De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze, de kosten en het correct bestellen van drukwerk.

9. Klachten, retourzendingen
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant klachten over producten en/of diensten binnen tien werkdagen na verzending of aanvang van de online-terbeschikkingstelling van de producten (respectievelijk na levering van de diensten) schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan de webshop mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens de webshop ter zake van gebreken in geleverde producten en diensten.
9.2 Indien een klacht producten betreft die door verzending in fysieke vorm zijn geleverd, is de klant uitsluitend gerechtigd de producten aan de webshop retour te zenden indien het product niet door de klant was besteld of de klant het product met fysieke beschadiging heeft ontvangen en dit direct na ontvangst schriftelijk heeft gemeld.
9.3 Indien de klant een product aan de webshop retour zendt, is de klant verplicht het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient de klant bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen. Na ontvangst van het product zal de webshop, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door de klant bestelde dan wel onbeschadigde product leveren.

10. Persoonsgegevens
10.1 De klant is ermee bekend dat (persoons)gegevens van de klant door de webshop worden gebruikt om de klant via telecommunicatie of andere middelen te informeren over producten en diensten. De klant heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie. De webshop kan (persoons)gegevens in verband met het gebruik dat de klant maakt van producten die worden geleverd door online-terbeschikkingstelling tevens gebruiken om na te gaan of de klant zijn verplichtingen onder de overeenkomst nakomt.
10.2  De klant zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen.
10.3 Op het verwerken van persoonsgegevens door de webshop is de privacy policy van toepassing welke is opgenomen op de website van de webshop, www.joriendevries.nl.

11. Beëindiging van de overeenkomst
11.1  De webshop heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
•    de klant ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
•    de klant een product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dat product heeft geschonden;
11.2  In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de klant aan de webshop verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
11.3  De webshop is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens de klant nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van de webshop op volledige schadevergoeding wegens schending door de klant van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd de webshop overigens ter zake toekomende rechten.

0
  0
  Mijn winkelmand
  Je winkelmand is leegTerug naar de winkel